សុខគា

 • Sokkia Im52 Total Station 2″ Accuracy Reflectorless 500M Sokkia Im52 Total Station

  Sokkia Im52 Total Station 2″ Accuracy Reflectorless 500M Sokkia Im52 Total Station

  • កម្មវិធីសំណង់ និងការស្ទង់មតិរួមបញ្ចូលគ្នា
  • EDM លឿន ត្រឹមត្រូវ និងខ្លាំង
  • មិនចាំងពន្លឺរហូតដល់ 500 ម។
  • ជួរព្រីមរហូតដល់ 4,000 ម៉ែត្រ
  • ភាពត្រឹមត្រូវនៃមុំកម្រិតខ្ពស់ (2 "ឬ 5")
  • អេក្រង់ពីរ
  • ទំងន់ឧបករណ៍ 11.24 ផោន