កំពូលខុន

 • ការពង្រីក 32x Reflectorless 500m topcon gm52 topcon ស្ថានីយ៍សរុប

  ការពង្រីក 32x Reflectorless 500m topcon gm52 topcon ស្ថានីយ៍សរុប

  • ភាពត្រឹមត្រូវនៃការវាស់មុំ: 2 ", 5"
  • 500 m ជួរមិនប្រសព្វ
  • ជួរព្រីស 4,000 ម៉ែត្រ
  • "ល្អបំផុតក្នុងថ្នាក់" 2″ ភាពត្រឹមត្រូវមុំ
  • រហូតដល់ទៅ 50,000 ចំណុច Built In Memory
  • ការពារទឹក/ធូលី IP66
  • ការពារបរិស្ថាន
  • ឆបគ្នាជាមួយដ្រាយមេដៃស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម
  • ធ្វើការជាមួយថ្មមួយរហូតដល់ 14 ម៉ោង។